/
Perselectief
W&S IN COMMERCIËLE EN MANAGEMENT FUNCTIES
Team Perselectief Apeldoorn

Algemene voorwaarden Perselectief

Perselectief B.V. ingeschreven bij de KvK onder nummer 56888236, handelend onder de namen Perselectief en Perselectief Werving en Selectie en Perselectief B.V., hierna te noemen Perselectief.

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

 1. Opdrachtnemer: Perselectief, richt zich op werving, search en selectie van personeel.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
 3. Overeenkomst: de opdracht met afspraken tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
 4. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord.
 5. Bescheiden: alle tussen opdrachtgever en opdrachtnemer uitgewisselde/vervaardigde goederen, waaronder stukken, CV’s of gegevensdragers.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID

 1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden.
 2. Eventueel afwijkende voorwaarden die door opdrachtgever worden gehanteerd zijn voor opdrachtnemer slechts bindend indien en voor zover opdrachtnemer zich daar schriftelijk mee akkoord heeft verklaard.
 3. Overigens dienen afwijkingen van deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk met opdrachtnemer te worden overeengekomen.
 4. Indien opdrachtnemer schriftelijk akkoord is gegaan, met de toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden, blijven, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld, de onderhavige voorwaarden voor het overige van kracht.
 5. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan opdrachtgever geen rechten voor toekomstige overeenkomsten ontlenen; door opdrachtnemer geaccepteerde afwijkingen zijn dan ook telkens eenmalig geldig.

ARTIKEL 3: OFFERTES

Offertes zijn vrijblijvend en herroepelijk. Herroeping geschiedt onverwijld en is mogelijk tot de aanvaarding van een aanbod zolang opdrachtnemer niet een van opdrachtgever afkomstige bevestigingsbrief heeft ontvangen, dan wel stilzwijgend indien de offerte niet binnen de daarin gestelde termijn is geaccepteerd dan wel niet de ondertekende overeenkomst althans de bevestiging daarvan binnen de eventueel gestelde termijn is ontvangen.

ARTIKEL 4: OVEREENKOMSTEN

 1. Een mondeling gegeven opdracht komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat opdrachtgever mondeling opdracht heeft gegeven en deze mondelinge opdracht door opdrachtnemer is aanvaard door schriftelijke bevestiging, waarbij de opdracht aanvangt op de dagtekening van de schriftelijke bevestiging.
 2. Een schriftelijk gegeven opdracht komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat opdrachtgever schriftelijk opdracht heeft gegeven door ondertekening van de door opdrachtnemer gezonden bevestiging van een gesloten overeenkomst en retournering daarvan en ingaande op de dag van ontvangst onzerzijds.
 3. Bij schriftelijke bevestiging van een opdracht door opdrachtnemer geldt de inhoud van de opdrachtbevestiging als de inhoud van de overeenkomst, die voor beide partijen bindend is.
 4. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
 5. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
 6. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen.
 7. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in onder artikel 4 punt 6 genoemde verplichting heeft voldaan.
 8. Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan opdrachtgever geretourneerd.
 9. Indien de overeenkomst is afgerond/beëindigd of ontbonden dienen alle bescheiden met persoonsgegevens bij opdrachtgever te worden vernietigd, tenzij uitdrukkelijk toestemming is gevraagd aan de betreffende personen. Opdrachtgever is de ‘(verwerkings) verantwoordelijke’ in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en daarmee verantwoordelijk voor de bescherming van (persoons)gegevens, die worden verzonden, bewerkt, verwerkt en/of bewaard.

ARTIKEL 5: ONTBINDING OVEREENKOMST

 1. Een overeenkomst kan door opdrachtnemer worden ontbonden indien in verband met de bedrijfsomstandigheden de functie-eisen in de praktijk zodanig onredelijk blijken te zijn dat opdrachtnemer dientengevolge geen geschikte kandidaten kan voorstellen.
 2. Eveneens kan de overeenkomst door opdrachtnemer worden ontbonden als de functie-eisen door opdrachtgever hangende de duur van de overeenkomst zodanig worden veranderd dat het functieprofiel daardoor in de praktijk wijzigt.
 3. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien daartoe bedrijfseconomische of organisatorische redenen voor bestaan. In zodanig geval dient opdrachtgever aan opdrachtnemer, onder opgave van die redenen en onder toezending van bewijsstukken waaruit die redenen blijken, te berichten dat op die gronden wordt ontbonden. Ontbinding in dit geval is voor opdrachtnemer aanleiding het honorarium te beperken tot het zenden van een declaratie voor de door opdrachtnemer bestede uren, die maximaal twee derde van het vooraf opgegeven honorarium zal belopen met een minimum echter gelijk aan de hoogte van de gezonden voorschotnota.
 4. Ontbinding als bedoeld in dit artikel geschiedt in alle gevallen door middel van het zenden van een aangetekende brief met handtekening retour.

ARTIKEL 6: HONORARIA

 1. Opdrachtgever is voor de door opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden en in het kader van de uitvoering te maken kosten een vergoeding verschuldigd zoals omschreven in de overeenkomst.
 2. Tenzij anders overeengekomen wordt ons honorarium bepaald op basis van het bruto fulltime jaarsalaris van de bemiddelde medewerker.
 3. Kosten voor aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht en/of de overeenkomst zijn voor rekening van opdrachtgever.

ARTIKEL 7: BETALING

 1. Betaling van facturen dient zonder enige korting of compensatie binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden.
 2. Alle betalingen dienen te geschieden te op een door opdrachtnemer aan te wijzen rekening.
 3. Betalingen dienen te worden voldaan in de valuta waarin de overeengekomen prijzen zijn uitgedrukt.
 4. Iedere betaling van opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door haar verschuldigde rente alsmede van de gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten, zoals deze zijn bepaald in de volgende artikelen en worden daarna in mindering geboekt op de oudste openstaande vordering. Opdrachtgever zal in verzuim zijn door het enkel verstrijken van bovengenoemde termijn van veertien dagen na factuurdatum; ingebrekestelling is daartoe niet vereist, tenzij er termen aanwezig zijn om een nadere redelijke termijn voor nakoming te stellen.

ARTIKEL 8: RENTE

 1. Indien ten onrechte een langere kredietgeving dan veertien dagen wordt genomen, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de factuurdatum.
 2. Indien een langere kredietgeving dan veertien dagen wordt toegestaan, is opdrachtnemer gerechtigd opdrachtgever rente over het factuurbedrag te berekenen vanaf de factuurdatum.
 3. De dan geldende wettelijke rente wordt gehanteerd.

ARTIKEL 9: KOSTEN

 1. Indien opdrachtnemer zich genoodzaakt ziet de incasso van onze vordering op opdrachtgever uit handen te geven, komen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijk incassokosten geheel voor haar rekening.
 2. In geval van niet tijdige betaling zullen de buitengerechtelijke incassokosten tenminste 15% van het in te vorderen bedrag bedragen met een minimum van € 150,00

ARTIKEL 10: UITZONDERINGEN OP GELDENDE VOORWAARDEN

 1. Voor zover één van de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen geheel dan wel gedeeltelijk niet van toepassing is om welke reden dan ook, dan wordt deze bepaling, althans dit deel, geacht te zijn vervangen door een wel toepasselijke bepaling, die wat betreft haar werking zoveel mogelijk overeenkomt met voornoemde bepaling.
 2. De niet-toepasselijkheid van één dan wel verschillende bepalingen van deze Algemene Voorwaarden beïnvloedt de toepasselijkheid van de overige bepalingen niet.

ARTIKEL 11: OVERIGE BEPALINGEN

 1. Indien een door opdrachtnemer geïntroduceerde kandidaat binnen twaalf maanden na introductie bij opdrachtgever of een aan opdrachtgever gelieerde onderneming in dienst treedt, dan wel zich vastlegt tot het verrichten van bepaalde diensten gedurende bepaalde/beperkte tijd dan wel zich vastlegt tot aanneming van werk en/of opdracht(en), dan is opdrachtgever het (vastgestelde) honorarium verschuldigd zoals omschreven in de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst onder “Honorarium”.
 2. Indien opdrachtgever met meer kandidaten uit de desbetreffende selectieprocedure een arbeidsovereenkomst wenst aan te gaan, dan is voor elke aan te nemen kandidaat het volledige honorarium verschuldigd.
 3. Wanneer een benoemde kandidaat zich voor de datum van indiensttreding terugtrekt, zal de procedure zonder verdere kosten, met uitzondering van eventuele advertentiekosten, opnieuw in behandeling worden genomen.

ARTIKEL 12: TOEPASSELIJK RECHT

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever zal uitsluitend het Nederlands recht van toepassing zijn.

ARTIKEL 13: BEVOEGDE RECHTER

Alle geschillen welke tussen opdrachtnemer en opdrachtgever mochten ontstaan in verband met tussen partijen gesloten overeenkomsten zullen uitsluitend worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank, tenzij op grond van enige dwingendrechtelijk bepaling een andere rechter bevoegd mocht blijken te zijn.
Contact

Perselectief
Grift055, Waterloseweg 7a
7311 JG Apeldoorn
E: info@perselectief.nl  
T: 055 - 30 34 034

Nieuws
Er zijn op dit moment geen nieuwsberichten.