088-7766544 info@perselectief.nl
/
Perselectief

PERSELECTIEF, WIJ CREËREN GROEI

Privacy Reglement

Inleiding

Perselectief is een organisatie die werknemers en werkgevers bij elkaar brengt. Daartoe beschikt Perselectief over informatie van zowel werknemers en werkgevers. Perselectief garandeert zorgvuldige en discrete omgang met deze informatie, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van alle betrokkenen. Perselectief betracht de grootst mogelijke zorg bij het waarborgen van de privacy van alle betrokkenen. In dit Privacy Reglement staat beschreven welke informatie door Perselectief wordt verzameld en met welk doel, geheel conform de eisen die de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.

Perselectief B.V. en Perselectief Flex B.V. (hierna te noemen Perselectief) opereren vanuit 2 vestigingen, te (7316 AH) Apeldoorn aan de van der Houven van Oordtlaan 6 en te (5342 CH) Oss aan de Hescheweg 121. De BV’s zijn ingeschreven bij de KvK onder de nummers 56888236 en nummer 70233284.

Persoonsgegevens die wij van u kunnen verzamelen

 • Wij verzamelen persoonsgegevens over uw bezoeken aan de website (met inbegrip van maar niet beperkt tot) verkeers- en locatiegegevens, weblogs en content van enquêtes, contactformulieren, andere communicatiegegevens en de bronnen waartoe u toegang heeft. Doordat wij deze persoonsgegevens verzamelen, wordt uw bezoek aan de Website in de toekomst gemakkelijker omdat wij content of diensten kunnen voorstellen die voor u relevant kunnen zijn. Wij kunnen ook cookies opslaan zoals beschreven in ons Cookiebeleid. U kunt dit opvragen bij info@perselectief.nl.
 • Wij verzamelen alle gegevens die u ons verstrekt als u gebruik maakt van onze inschrijf-/contactformulieren. Het verstrekken van persoonsgegevens via onze contactformulieren is niet wettelijk verplicht of een contractvoorwaarde. Bedenk wel dat velden met een asterisk (*) verplichte velden zijn; wij hebben die informatie nodig om op uw verzoek te reageren of hieraan te voldoen. Bij het invullen van formulieren staat het u verder volledig vrij om overige informatie of persoonsgegevens al dan niet met ons te delen. Als u contact met ons opneemt, slaan wij deze correspondentie op.
 • Wij verzamelen gegevens die u ons verstrekt als u persoonlijk, telefonisch, per e-mail, of anderszins contact heeft met één van onze medewerkers.

Waarom verzamelen we persoonsgegevens

Op het moment dat u – als kandidaat – uw gegevens invult op onze website, u zich inschrijft op één van onze vacatures of bij onze consultants, of wanneer u anderszins toestemming geeft opgenomen te worden in onze database in verband met een lopende of toekomstige vacature, worden uw persoonsgegevens vastgelegd in een persoonlijk profiel, voor de uitvoering van onze HR-dienstverlening, waaronder: bemiddeling, interim management, detachering, payroll, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, salarisadministratie en personeelsmanagement. Uw persoonsgegevens worden verwerkt om:

 • uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, social media (indien dit voor de functie relevant is en bij de vacaturetekst is aangegeven), etc.
 • een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren
 • onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid opgelegde doeleinde) om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen
 • een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen
 • voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen
 • voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole
 • kwaliteitsdoeleinden zoals certificering
 • subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen
 • u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten (dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd, bijvoorbeeld bij een vacature-alert)
 • u te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zichzelf daarvoor heeft aangemeld
 • als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationalsanctiewetgeving.

Op het moment dat u – als bestaande of potentiële opdrachtgever – contact heeft met één van onze medewerkers, dan is dat contact gericht op het onderhouden of uitbouwen van de relatie, teneinde onze dienstverlening aan u aan te kunnen bieden. Uw persoonsgegevens worden verwerkt om:

 • een opdrachtgeversrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren
 • een opdracht bij u te kunnen vastleggen, onderhouden en na te komen
 • voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole
 • waliteitsdoeleinden zoals certificering
 • u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten (dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd, bijvoorbeeld bij een vacature-alert)
 • u te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zichzelf daarvoor heeft aangemeld
 • als we een opdrachtgeversrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

Het beheer van persoonsgegevens

Wij bewaren uw gegevens voor de duur van de vereiste periode om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen. Dit is over het algemeen een periode van twee, vijf of zeven jaar.

Uw persoonsgegevens (CV, werkervaring, opleiding, gespreksnotities, testresultaten e.d.) zijn beschikbaar tot twee jaar na het laatste contact. Na afloop van genoemde termijn worden uw gegevens definitief verwijderd of wordt uw toestemming gevraagd om uw gegevens te behouden voor Perselectief.

Bepaalde persoonsgegevens zijn, ten behoeve van bijvoorbeeld claims, wettelijke- en fiscale verplichtingen, langer beschikbaar voor Perselectief.

Indien u niet meer in onze database opgenomen wilt zijn, kunt u zich uit laten schrijven via info@perselectief.nl.

Perselectief legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming voor is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet.

Perselectief kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, onderaannemers die namens haar diensten verlenen en aan overheidsinstanties, en in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een rechterlijk vonnis. Zodra persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden, gebeurt dit in overeenstemming met dit Privacy Reglement en gebeurt een dergelijke doorgifte enkel indien een passend beveiligingsniveau is gewaarborgd. Uw persoonsgegevens worden niet aan derde partijen verstrekt voor direct marketing doeleinden.

Uw rechten:

 • U heeft het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en op informatie over hoe die worden verwerkt. In sommige gevallen kunt u ons vragen om een afschrift van uw gegevens
 • U heeft het recht op het wijzigen van uw persoonsgegevens
 • U heeft het recht op vergetelheid (het recht om gegevens te laten wissen). Dit recht is evenwel onderworpen aan wettelijke rechten of verplichtingen die voor ons van toepassing zijn inzake het bewaren van gegevens.

Voor het benutten van uw rechten kunt u contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres: info@perselectief.nl.

Afhankelijk van de mate waarin het verwerken van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, heeft u ook het recht om uw toestemming op enig moment in te trekken. Het intrekken van uw toestemming is echter niet van invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking op basis van uw eerdere toestemming voordat wij een dergelijke intrekking hebben ontvangen

Technische informatie en Cookies

Standaard kan onze website bezocht worden zonder dat u uw persoonsgegevens behoeft achter te laten. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer en van uw Internet Service Provider, de datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website en de pagina’s van de website die u heeft bezocht en het materiaal dat u opstuurt of download van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer en optimalisatie van de website. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Perselectief maakt gebruik van cookies en web statistieken. Dit doen wij onder meer om uw voorkeuren vast te leggen voor een volgend bezoek aan deze site en om te analyseren hoe bezoekers onze site gebruiken. Deze informatie helpt ons om onze websites steeds beter af te stemmen op de wensen en behoeften van de bezoekers. Bekijkt u voor meer informatie onze uitgebreide cookieverklaring. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Beveiligingsmaatregelen

Hoewel wij ons uiterste best doen om uw persoonsgegevens te beschermen, dient u zich ervan bewust te zijn dat het verzenden van informatie via het internet nooit volledig veilig is en kunnen wij de veiligheid van uw persoonsgegevens die naar de Website of een derde worden verzonden, niet garanderen; om deze reden is iedere overdracht op eigen risico. Wij zullen strenge operationele procedures en adequate, technische en bedrijfsorganisatorische beveiligingsmaatregelen toepassen om ongeoorloofde toegang, verandering, verwijdering of overdracht van persoonsgegevens te voorkomen. Indien en voor zover gegevens worden verwerkt door derden, is Perselectief met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Datalek

 1. Bij een grove schending van rechten van betrokkenen, zoals het lekken van gegevens, zal de Autoriteit Persoonsgegevens binnen 72 uur na constatering hiervan in kennis worden gesteld
 2. Bij een slechts geringe kans op schending van rechten van betrokkenen zal de Autoriteit Persoonsgegevens niet in kennis worden gesteld (art. 33.1 van de AVG)
 3. In alle gevallen zullen de betrokkenen direct in kennis worden gesteld
 4. Er zal een registratie van de genomen acties bijgehouden worden.

Vragen, opmerkingen of klachten

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Perselectief, dan kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via info@perselectief.nl of Perselectief B.V. t.a.v. de Directie, van der Houven van Oordtlaan 6, 7316 AH Apeldoorn. U kunt ons ook telefonisch benaderen op telefoonnummer: 088-7766544.

Wijzigingen

Dit Privacy Reglement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website.

Deze versie is opgesteld op 24 mei 2018

Actuele opdrachten
inApeldoorn
Contact

Perselectief
Van der Houven van Oordtlaan 6
7316 AH Apeldoorn
E: info@perselectief.nl  
T: 088 77 66 544

Nieuws
27-11-2018
Wij geloven in persoonlijk contact en in het samen drinken van een kop koffie Natuurlijk volgen ook wij de trends en de laatste mode, en wij proberen daarin vooruit te denken, maar de tijd gaat snel. Onze vakdeskundigheid en snelheid bij het vinden van de beste kandidaten voor uw openstaande ...
19-11-2018
Contact: U kunt bellen of mailen met Maarten van de Sande. Tel: 06-208 51 567 of maartenvandesande@perselectief.nl Hij helpt u graag verder! Perselectief... Wij creëren groei   “ ’s Lands wijs, ’s lands eer”, zo luidt een Nederlands spreekwoord. Ieder land is anders en mensen hebben hun eigen normen en ...
22-10-2018
Maarten van de Sande, Managing Consultant bij Perselectief Werving en Selectie, geeft zijn kijk op search en headhunting anno 2019. Maarten: ‘Ik heb, als consultant werving en selectie, in de afgelopen 15 jaar duidelijke veranderingen gezien in de manier waarop we kandidaten genereren voor vacatures. Kandidaten reageren steeds minder op ...
12-10-2018
Functietitels. Lekker belangrijk, denkt u misschien. Maar als werkgever is de juiste functietitel voor uw vacature heel erg belangrijk. Met de juiste titel trekt u namelijk de juiste kandidaten aan. In bijgaand artikel staan creativiteit en humor in functietitels voorop. Hiermee geef je als organisatie een duidelijk signaal af. Recruitment wordt namelijk ook ...
01-10-2018
Contact: U kunt bellen of mailen met Maarten van de Sande. Tel: 06-208 51 567 of maartenvandesande@perselectief.nl Hij helpt u graag verder! Perselectief... Wij creëren groei   Perselectief Interim biedt interim oplossingen voor organisaties die behoefte hebben aan financiële expertise. Voor tijdelijke vacatures en projecten op het gebied van financieel management ...
20-09-2018
Wilt u echt weten hoe Perselectief u kan helpen? Nodig ons dan uit voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Perselectief... Wij creëren groei   Werkgevers ervaren een flink tekort aan gekwalificeerde commerciële mensen in de techniek- en bouwbranche en hebben steeds meer moeite met het invullen van deze vacatures. Er ...
11-09-2018
Maarten van de Sande, senior consultant bij Perselectief Werving en Selectie, zijn kijk op solliciteren in 2018 Maarten: ‘Ik heb in de 14 jaar als consultant werving en selectie duidelijke veranderingen gezien in solliciteren en in de ontwikkelingen daarin voor kandidaten. Solliciteren gebeurt alleen nog digitaal. Dat gaat sneller, maar ...
04-09-2018
Perselectief Is al meer dan 25 jaar succesvol op het gebied van specialistische werving, search en selectie. En Perselectief Interim is al ruim 15 jaar actief met de invulling van interim opdrachten. Kortom, we hebben ons bestaansrecht inmiddels meer dan bewezen! Wij zijn een full-service bureau met landelijke dekking o.a. ...